یادداشت‌های یک مازوخیست

نوشته‌های عرفان باقری

یادداشت‌های یک مازوخیست

نوشته‌های عرفان باقری

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

۱۴
شهریور
•‌
رفته از دیرپسین ثانیه‌های شب تار؛
‌ ‌ ‌گه که آفاق کند زمزمه از مطلع صبحی زرفام،
‌ ‌ ‌گه که آواز دهد پرتو نوری ز دل شب به قیام
‌ ‌ ‌که :
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌″شکستن باید هیکل این شوم و دژآیین حصار″،‌
‌ ‌ ‌گه که خورشید نشیند به سریر سحر و پایگه پاک پگاه
‌ ‌ _‌و به شاباش به سر تا سر آفاق بپاشد زر ناب_‌
مردمانی به امیدی چه گزاف
نگران رو به سپهری که به چهره زده از مخمل اصباح نقاب
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌_ آسمانی نورنگ
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌هور تابانْش گرفته‌ست اورنگ _‌
به دعا می‌خوانند :
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌″ای چراغ تبِ تندِ سحر،
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌- ای کوره‌ی تابان حیات
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌مزرعِ خوشه‌ی نور
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌مادر هستی و هُرم،
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌-‌ ‌ای خورشید
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌،دامنت گهواره‌یْ پرورش هر چه امید،
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌دختر پادشه نیک‌وشان _هورامزد_
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ایزدی فرّه پرمهر فروغت جاوید″‌
‌‌
لیک من می‌بینم
که به دیگرباره
همه مردان خروشان‌خوی لشکر شب،
زنده،
‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ پر کینه‌تر از پیش‌تر و پیش‌ترش،‌
‌به صحاری فلک‌ می‌تازند.‌
قدم از گستره‌ی سلطه‌ی هوری شررافشان کوتاه،
خیمه‌ها ،سایه‌وش، از پیکر ما بستن را
پنجه بر گستره‌ی پست زمین می‌یازند.‌
‌‌
‌‌
‌۹۵/۶/۱۳
#عرفان_باقری
  • عرفان باقری